Предимствата на семейната терапия

За кого е подходяща семейната терапия?

Човешките взаимоотношения са сложни и изискват разбиране и търпение и от двете страни. Отношенията между мъжа и жената, независимо дали са съпрузи или двойка без брачен съюз, трябва да се градят на доверие и приемственост като най-важно е хората да гледат в една посока и взаимно да градят общото си бъдеще.

Често обаче нещата не се получават точно така, както ни се иска. Сблъсъкът на характери често води до разногласия, доверието между хората е крехко и лесно се пропуква и понякога, без да искаме, започваме да мислим за прекратяване на отношенията с дадения човек.

Във всяко семейство има сложни ситуации и проблеми, които трябва да се разрешат. Когато се стигне дотам, че да не можем да се справим с положението, в което се намираме, е добре да потърсим подкрепа, насочвайки се към семейна терапия.

Тя е подходяща за всички семейства или двойки, които не се чувстват комфортно в отношенията си и имат:

  • конфликти помежду си
  • проблеми с комуникацията или родителството
  • разногласия при вземането на общи решения и пр.

Как работи?

Семейната терапия е форма на психотерапия, която има за цел да подобри комуникацията и да разреши конфликтите в семейната среда. Тя включва обучен терапевт, който работи с членовете на семейството, за да идентифицира и адресира основните проблеми.

Терапевтът обикновено започва със среща с членовете на цялото семейство, за да събере информация за техните притеснения и да разработи план за лечение. По време на сесиите терапевтът може да използва различни техники, за да помогне на семейството да общува по-ефективно и да разработи по-добри стратегии за справяне с проблемите.

Една от ключовите техники, които се използват, се нарича „системно мислене“. Този подход разглежда семейството като сложна система, в която поведението и емоциите на всеки член са взаимосвързани и могат да повлияят на поведението и емоциите на другите членове. Като изследва тези взаимовръзки, терапевтът може да помогне на семейството да идентифицира модели на поведение, които може да причиняват конфликти, и да работи за промяната им.

Семейните терапевтични сесии могат да включват набор от дейности, включително ролеви игри и различни комуникационни упражнения. Терапевтът може също така да назначи задачи за „домашна работа“, за да помогне на членовете на семейството да практикуват нови умения извън терапевтичните сеанси.

Това е един добър процес за подобряване на комуникацията, укрепване на взаимоотношенията и преодоляване на предизвикателствата.

Видове семейни терапии

Има различни методи за разрешаване на семейните проблеми. Не може да се каже кой от тях е най-успешен, тъй като всеки се избира в зависимост от хората, които участват в терапията, техните особености и възприятия.

  • Стратегическа семейна терапия

Този вид семейна терапия се фокусира върху идентифицирането на конкретни цели и разработването на стратегии за постигането им.

Терапевтът (психолога) играе активна роля в процеса, като насочва семейството към нови начини на взаимодействие и общуване. Той може да използва различни „рецепти“, за да насърчи членовете на семейството да се държат по дадени начини, като например да им даде конкретни задачи за изпълнение.

Терапевтът може също така да използва парадоксален подход, който включва насърчаване на семейството да се ангажира със самото поведение, което се опитва да промени. Например, ако едно семейство се бори с тийнейджър, който отказва да ходи на училище, терапевтът може да предложи на родителите да спрат да се опитват да го накарат да ходи там и вместо това, да му позволят да си остане вкъщи.

Този парадоксален подход може да помогне да се разрушат негативните модели на поведение и да се открият нови възможности за промяна.

Като цяло стратегическата семейна терапия може да бъде ефективна при редица семейни проблеми, включително комуникационни затруднения, поведенчески проблеми при децата и проблеми във взаимоотношенията.

  • Боуенска семейна терапия

Семейната терапия на Боуен е разработена от психиатърa и семеен терапевт – Мъри Боуен през 50-те и 60-те години на миналия век. Той вярва, че моделите продължават да съществуват в семействата през поколенията и проблемното поведение може да се предава и да създава подобни конфликти.

Основната цел на терапията е да помогне на членовете на семейството да осъзнаят по-добре тези емоционални взаимовръзки и да развият по-голяма емоционална диференциация. Диференциацията се отнася до способността да се отделят собствените емоционални реакции от тези на другите и да се поддържа лично самочувствие дори в най-напрегнатите ситуации.

Семейната терапия Боуен обикновено включва цялото семейство, като терапевтът работи както с всеки член поотделно, така и със семейството като цяло. Терапевтът може да използва различни техники, за да помогне на членовете на семейството да подобрят комуникацията и взаимоотношенията си.

  • Структурна семейна терапия

Този метод е добър вариант за онези, чиито проблеми могат да бъдат разрешени чрез реорганизиране на разпределението на ролите и силата между семейното звено.

Основната цел на тази семейна терапия е да преструктурира моделите на взаимодействие в семейството, за да насърчи по-ефективна комуникация и разрешаване на конфликтите. Терапевтът работи за идентифициране на йерархичната структура на семейството и ролите на всеки член на семейството в тази структура. Чрез изследване на взаимодействията между членовете на семейството, терапевтът може да идентифицира модели на поведение, които допринасят за проблемите и да помогнат на семейството да развие нови, по-здравословни модели на взаимодействие.

  • Системна семейна терапия

Системната семейна терапия се фокусира върху разбирането и справянето с проблеми в контекста на по-големи социални системи, в които е вградено семейството. Този подход разглежда семейството като част от по-големи системи, които влияят на семейната динамика и поведение.

Основната цел на системната семейна терапия е да помогне на членовете на семейството да разберат как поведението им се влияе от тези по-големи системи и да разработят нови стратегии за справяне с проблеми в тези контексти.

Намерете подходящия за вас терапевт, към когото усещате вяра и чувство на доверие. Важно е всички в семейството да постигнат съгласие за избора.

Има и други разновидности на семейната терапия. Важно е всички в семейството да са отворени към идеята за такава, за да се достигне до оптимални ефекти и подобряване на отношенията и семейната среда. Постоянството и готовността за излизане от зоната на комфорт са ключови при започването на този процес, за да се постигнат желаните резултати и да живеете отново в уют, спокойствие и любов.

Call Now Button